Πώς να επιλέξει κανείς τον κατάλληλο θεραπευτή στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα; Ποιόν σε δημόσιο; Ποιόν σε ιδιωτικό τομέα;»

Ο όρος ‘κατάλληλος θεραπευτής’, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, χαρακτηρίζει τον εξειδικευμένο επαγγελματία στον τομέα του αυτισμού, που είναι σε θέση να επικοινωνήσει στους γονείς την επάρκειά του. Είναι ο επαγγελματίας που κατανοεί τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας, θέτει ξεκάθαρους θεραπευτικούς στόχους που έχουν νόημα για το συγκεκριμένο παιδί και τους γονείς,  με τους οποίους συνεργάζεται στενά, διαπραγματεύεται με ευελιξία, τους εκπαιδεύει και τους υποστηρίζει ώστε να λειτουργήσουν ως συν-θεραπευτές.

«Γιατί προτείνεται λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία; Είναι τρόποι αντιμετώπισης του αυτισμού;»

Η λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία δεν είναι θεραπείες εκλογής για την αντιμετώπιση του αυτισμού και των συναφών διαταραχών. Οι θεραπείες αυτές μεμονωμένα δεν είναι επαρκείς. Μπορεί όμως να αποτελέσουν επιπρόσθετα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρέμβασης.  Π.χ. η μέθοδος της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, που γίνεται από εξειδικευ-μένους εργοθεραπευτές, δεν αποτελεί ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι ουσιαστικό συμπληρωματικό στοιχείο μιας σφαιρικής παρέμβασης. Επίσης, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, η εξατομικευμένη λογοθεραπεία, που εστιάζεται στην ενίσχυση της επικοινωνίας, ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού και στη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια, είναι κεντρικής σημασίας.

«Ειδικός: Πόσο ειδικός. Πως θα το καταλάβουμε;»

‘Ειδικός’ στον τομέα του αυτισμού είναι ο επαγγελματίας υγείας ή εκπαίδευσης, που είναι εξειδικευμένος, αλλά είναι ταυτόχρονα ικανός να επικοινωνήσει στους γονείς την επάρκειά του στο ρόλο του. Ο ειδικός είναι άμεσος, ανοιχτός και ειλικρινής.  Είναι διαθέσιμος να συζητήσει με τους γονείς και είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτηματικά και τις απορίες τους, που έχουν απαντηθεί από έγκυρες επιστημονικές έρευνες. Είναι ο επαγγελματίας που δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να κατανοήσουν τι συμβαίνει στο παιδί τους.

«Συνεργασία με ειδικούς»

Η στενή συνεργασία μεταξύ των γονέων και των επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σημασίας στη μακροχρόνια εξέλιξη ενός παιδιού με αυτισμό. Οι επαγγελματίες είναι ‘ειδικοί’ στον τομέα τους, ενώ οι γονείς είναι ‘ειδικοί’ στο παιδί τους, το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και είναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη και την ποιότητα της ζωής του. Η σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ γονέων και επαγγελματιών υποστη-ρίζει και τις δυο πλευρές να πετύχουν το καλύτερο για το συγκεκριμένο παιδί. Οι γονείς και οι επαγγελματίες, που εμπλέκονται στη φροντίδα, στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην εκπαίδευση ενός παιδιού με αυτισμό, δεν μπορεί παρά να είναι συν-θεραπευτές.

«Πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε; Δεν μπορούμε να οργανωθούμε ώστε να το πετύχουμε;»

Η εκπαίδευση των γονέων είναι καθοριστικής σημασίας στη μακροχρόνια έκβαση των δυσκολιών των ατόμων με αυτισμό. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να αποτελέσει στόχο του συλλόγου γονέων και να πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων

Παπαγεωργίου Βάγια – Παιδοψυχίατρος

Πηγή: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων αυτιστικών ατόμων Ν.Λάρισας.