Ανάπτυξη του λόγου στα παιδιά 

3-4 ετών

 • Καταλαβαίνει τις λειτουργίες του αντικειμένου
 • Καταλαβαίνει τα αντίθετα
 • Καταλαβαίνει και εκτελεί εντολές με 2 – 3 μέρη
 • Υποβάλει και απαντά απλές ερωτήσεις που, τι , γιατί
 • Υποβάλει ερωτήσεις και απαιτεί συχνά την λεπτομέρεια στις απαντήσεις
 • Παράγει απλά ρήματα
 • Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει συναίσθημα
 • Χρησιμοποιεί 4-5 λέξεις σε προτάσεις
 • Επαναλαμβάνει 6-13 συλλαβές σε προτάσεις χωρίς δυσκολία
 • Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομα τους
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πολύ συχνά
 • Έχει επίγνωση για το παρελθόν και το μέλλον
 • Βελτιώνονται οι γραμματικές προτάσεις αν και μερικά λάθη παραμένουν
 • Κατάλληλη χρήση του «είναι» σε όλους τους τύπους μέσα σε προτάσεις
 • Λέει 2 γεγονότα κατά τη χρονολογική σειρά
 • Συμμετέχει σε μεγάλης διάρκειας συνομιλίας
 • Παράγει σύμφωνα με ακρίβεια 80 %
 • Χρησιμοποιεί με συνέπεια πληθυντικό αριθμό, κτητικές αντωνυμίες και απλά ρήματα αόριστου χρόνου
4-5 ετών
 • Καταλαβαίνει την έννοια των αριθμών μέχρι το 3
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες του χώρου
 • Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα
 • Μετράει μέχρι το 10 παπαγαλιστικα
 • Ακούει απλές σύντομες ιστορίες
 • Απαντάει ερωτήσεις που αφορούν τη λειτουργία και χρήση των αντικειμένων
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-8 λέξεις
 • Σύνθετες απαντήσεις σε 2 μερών ερωτήσεις
 • Ζητά ορισμούς λέξεων
 • Απολαμβάνει να ακούει ρυθμούς, στίχους με ομοιοκαταληξία και συλλαβές χωρίς νόημα
 • Παράγει σύμφωνα με ακρίβεια 90 %
 • Μειώνει σημαντικά τον αριθμό των παραλείψεων και αντικαταστάσεων
 • Η ομιλία είναι καταληπτή
 • Μιλά για την εμπειρία στο σχολείο ή στα σπίτια των φίλων του
 • Αναμεταδίδει ακριβώς μια μεγάλη ιστορία
 • Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και δίνει απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μελλοντικούς  χρόνους, αυτοπαθείς αντωνυμίες και συγκριτικούς τύπους
 5-6 ετών
 • Ονοματίζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα
 • Ακολουθεί οδηγίες που δίνονται σε μια ομάδα
 • Ακολουθεί εντολές με 3 μέρη
 • Καταλαβαίνει και απαντά σε ερωτήσεις «πως», «πόσο»
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα τον αόριστο και μελλοντικό χρόνο
 • Χρησιμοποιεί κλίσεις
 • Ονομάζει αντίθετα
 • Ονομάζει διαδοχικά τις μέρες της εβδομάδος
 • Μετράει μέχρι το 30 παπαγαλίστικα
 • Συνεχίζει να αυξάνεται δραστικά το λεξιλόγιο του
 • Αντικαθιστά περιστασιακά ήχους
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και υποβάλει ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά πλήρεις προτάσεις
 • Αναμεταδίδει ακριβώς μια ιστορία
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλει παιδικούς στίχους με ομοιοκαταληξία
 • Επικοινωνεί εύκολα με ενηλίκους και άλλα παιδιά
 • Κατάλληλη χρήση της γραμματικής στις περισσότερες περιπτώσεις

Στεφανία Ασημάκη – Λογοθεραπεύτρια